You are currently viewing Poszukujemy wykonawcy podparcia stropu w piwnicy

Poszukujemy wykonawcy podparcia stropu w piwnicy

Poszukujemy wykonawcy podparcia stropu piwnicy w budynku Dmochowskiego 2.

Przewidywalny okres wykonania przedmiotu natychmiast.

I. Termin składania ofert: do 14.02.2023 do godziny 16.00
II. Miejsce składania ofert:

e-mail: info@report.pl

Kontakt
tel. 883 993 371
III. Zakres robót:
Wykonanie prac naprawczych zgodnych z zaleceniami ekspertyzy technicznej znajdującej się w załączeniu poniżej.
IV. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.
V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Oferty w formie elektronicznej prosimy przesłać na poniższy adres e-mail: info@report.pl
VI. Możliwość przystąpienia do wykonania robót niezwłocznie.

Jesteś zainteresowany? Zapoznaj się z poniższą ekspertyzą techniczną prześlij ofertę cenową na maila koniecznie z kontaktem telefonicznym. Skontaktujemy się z Tobą. Zależy nam na szybkim uśnięciu usterki.

6.1. Ocena stanu technicznego budynku i wnioski końcowe:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i analiz statyczno-wytrzymałościowych

stwierdza się:

Stan budynku:

· Miejscowo strop nad piwnicą (nad pomieszczeniem nr 19) nie spełnia warunków

stanu granicznego użytkowania i nośności.

Pilnie należy zabezpieczyć ugiętą belką poprzez podparcie podporami szalunkowymi stropowymi stalowymi – 3 sztuki.

· Pod względem użytkowania należy wykonać roboty budowlane mające na celu usunięcie i zabezpieczenie spękań i zarysowań elewacji.

· Ogólny stan techniczny badanych elementów budynku jest zadowalający, miejscowo zły.

7.1.b. Zarysowania stropu

W celu naprawy zarysowań stropu należy:

Wykonać dodatkowe podparcie na całej długości ugiętej belki. Podparcie w postaci ściany

murowanej z bloczków silikatowych E18. Ścianę posadowić na fundamencie –

Ława fundamentowa 50x30cm. Bezpośrednie podparcie pod belkę stalową należy wykonać w postaci wieńca żelbetowego.

Płytę Kleina po obu stronach ugiętej belki należy wzmocnić za pomocą profili zamkniętych

RP 80x40x3 w rozstawie 50cm opartych na ścianie zewnętrznej, nowej ścianie podpierającej

belkę oraz belce sąsiedniego przęsła. Poprzecznie pomiędzy strop a profile zamknięte zamontować płaskowniki 80×6 w rozstawie 35cm.

Wszystkie belki stropu Kleina oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

7.2.b. Naprawa zarysowań stropu

Uwaga.

Przed rozpoczęciem wzmocnienia należy wykonać tymczasowe podparcie za pomocą podpór szalunkowych stropowych– 3 sztuki.

Jako wzmocnienie należy wykonać ciągłe podparcie beli ścianą murowaną z bloczków silikatowych E18, grubość 18cm.

Ścianę należy oprzeć na fundamencie w postaci ławy żelbetowej o wymiarach 50x30cm.

Zbrojenie ławy podłużne 4#12, strzemiona f8 co 25cm.

Krawędzie pionowe ścian przylegające do ścian istniejących będą kotwione za pomocą np. kotew K2 wkładanych w każdą spoinę i mocowanych do konstrukcji istniejącej za pomocą kotw rozprężnych do ceramiki lub kotw chemicznych.

Bezpośrednio pod belką stalową wykonać wieniec 18x18cm wypełniający przestrzeń pomiędzy murem a belką. Zbrojenie wieńca podłużne 4#12, strzemiona f8 co 25cm.

Strzemiona przyspawać do belki stalowej.

Płytę Kleina po obu stronach ugiętej belki należy wzmocnić za pomocą profili zamkniętych RP 80x40x3 w rozstawie 50cm opartych na ścianie zewnętrznej, nowej ścianie podpierającej belkę oraz belce sąsiedniego przęsła (przyspawać obustronnie). Poprzecznie pomiędzy strop a profile zamknięte zamontować płaskowniki 80×6 w rozstawie 35cm.

Wszystkie belki stropu Kleina oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Materiały:

Stal zbrojeniowa

Fundamenty wykonane z betonu C20/25 (B25) W8. Poziom posadowienia fundamentów na rzędnej -0,30m względem poziomu piwnicy. Zbrojenie ław składa się z prętów #8 i #12. Stal B500B, BSt500S – klasa ciągliwości B lub B500C, B500SP EPSTAL – klasa ciągliwości C Stal konstrukcyjna kształtowa

Elementy głównej konstrukcji oraz elementy drugorzędne stal S235JR (St3S)

Jakość materiałów i wykonania

Konstrukcje żelbetowe

Jakość materiałów i wykonania

Otulina fundamentów: dolna 50mm, górna 50mm (ochrona antykorozyjna wg PN).

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości, atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiały budowlane w Polsce.

Tolerancje

Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

Zbrojenie

Zbrojenie przed ułożeniem należy oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych

zanieczyszczeń utrudniających przyczepność do betonu.

Zbrojenie musi być ułożone dokładnie, mocowane elementami i dystansami metalowymi.

Beton

W projekcie przewidziano betony klasy C20/25 (B25),– fundamenty, wieniec. Mieszanka

betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody.

Układać beton w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max. 30cm.

Przed wznowieniem betonowania powierzchnia starego betonu powinna być nacięta lub nadkuta w celu usunięcia szkliwa i odsłonięcia kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym.

Należy przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Przy betonowaniu w temp. poniżej 5°C materiały muszą być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itd. „Wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować.

Konstrukcje stalowe

Podłoże stalowe należy przygotować do stopnia przygotowania St 2 wg PN –ISO 8501-1.

Przygotowanie powierzchni z użyciem narzędzi ręcznych i z napędem mechanicznym, czyli:

skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, itp. Przed przystąpieniem do oczyszczenia należy usunąć mechanicznie (za pomocą ścinania lub dłutowania) grube warstwy rdzy. Należy również usunąć widoczny olej, smar i pył. Po oczyszczeniu powierzchnię należy oczyścić z pyłów i odpadów. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji na poziomie C3 (160 mikronów). Grubość powłok malarskich zgodna z zaleceniami producenta farb.

7.3. Sposób wykonania robót

Prace należy wykonać m.in. w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. ITB., a także wytyczne wg punktu 7.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

– instrukcje, wytyczne, świadectwa i atesty Instytutu Techniki Budowlanej

– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych

– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót

Dodaj komentarz