Kategorie
Informacje

Zabezpieczone: Faktury

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Kategorie
Informacje

Podwyżka cen za paliwo gazowe w grupach taryfowych 1-5 średnio o 83,7%.

Informacja w zakresie nowej Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., w zakresie nowej Taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz zmian wynikających z tzw. Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmian w podatku akcyzowym

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że:
1. 17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (dalej „Sprzedawca” lub „PGNiG OD”) w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 11 na okres do 31 grudnia 2022 r.1 (dalej „Taryfa Nr 11”). Taryfa Nr 11 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Najważniejsza zmiana w Taryfie Nr 11, w porównaniu z Taryfą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu
paliwami gazowymi Nr 10, to podwyższenie ceny za paliwo gazowe w grupach taryfowych 1-5 średnio o 83,7%.
Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie.
Główną przyczyną podwyżki cen gazu jest utrzymujący się od wielu miesięcy wzrost jego ceny na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

2. 17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na okres do 31 grudnia 2022 r.2 (dalej „Taryfa Nr 10 PSG”). Taryfa Nr 10 PSG weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Najważniejsze zmiany w Taryfie Nr 10 PSG,
w porównaniu z Taryfą Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych, to:
• uśredniony wzrost stawek opłat dystrybucyjnych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami dla wszystkich
grup taryfowych wynoszący 3,6 %;
• wzrost opłat za wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego;
• podwyższenie wysokości bonifikat przysługujących odbiorcom za niedotrzymanie przez Operatora (PSG)
standardów jakościowych obsługi odbiorców;
• wzrost stawek opłat za czynności związane ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania paliwa gazowego;
• wzrost stawek opłat za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy.
W związku z wprowadzeniem Taryfy Nr 11 oraz Taryfy Nr 10 PSG nie muszą Państwo podpisywać żadnych dodatkowych
dokumentów, nowych umów ani aneksów do umów.
Dodatkowe informacje na temat:
• Taryfy nr 11 uzyskają Państwo na stronie internetowej www.pgnig.pl,
• Taryfy Nr 10 PSG uzyskają Państwo na stronie internetowej www.psgaz.pl/taryfa, albo pod numerem telefonu 22 515 15 15 lub w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Jednocześnie informujemy Państwa o przysługującym Państwu prawie do wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo postanowień Taryfy Nr 11 lub Taryfy nr 10 PSG, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia obowiązującej Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy można złożyć w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. W przypadku wypowiedzenia Umowa przestaje obowiązywać z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym wyżej terminie oznaczać będzie akceptację Taryfy Nr 11 oraz Taryfy Nr 10 PSG.
Zasady oraz możliwe formy rozwiązania umowy są określone w Umowie.
Informujemy ponadto, że na podstawie art. 1 pkt. 50 lit. a) Ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2427) zmianie ulega stawka akcyzowa – z 1,28 zł/
gigadżul (GJ) do 1,38 zł/gigadżul (GJ). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki
podatku akcyzowego uwzględnianego w cenie paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych, które zostaną
uwzględnione w rozliczeniach. Należy zaznaczy, że przedmiotowa zmiana, dotyczy wyłącznie tych gospodarstw
domowych, które rocznie pobierają ponad 8000 m3 gazu ziemnego wysokometanowego grupy E albo ponad 10650 m3
gazu zaazotowanego podgrupy Lw, podgrupy Ls.
Powyższe jest zgodne z pkt. 1.3 Taryfy Nr 11, w którym wskazano, m.in., że w przypadku zmiany obowiązku naliczenia
podatku akcyzowego od sprzedaży paliw gazowych, podatek ten uwzględniany będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w cenie paliwa gazowego. Na podstawie ww. punktu Taryfy Nr 11, do czasu jej zmiany, ceny
za paliwo gazowe zawierające podatek akcyzowy naliczane będą zgodnie z ww. zmianą przepisów. Ceny te zostały
wyszczególnione w informacji o aktualnych cenach paliwa gazowego oraz stawkach opłat abonamentowych brutto
przekazywanych Państwu razem z Taryfą nr 11 (pozycje w tabeli „przeznaczone do celów opałowych”). Przypominamy
jednak, że przeznaczenie gazu na cele opałowe przez gospodarstwa domowe, co do zasady – na podstawie
31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym – podlega zwolnieniu od akcyzy – naliczana jest cena paliwa
gazowego bez akcyzy,tj. wskazana w pkt 7 Taryfy Nr 11 w kolumnie oznaczonej jako cena paliwa gazowego „bez akcyzy,
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy”. Warunki zwolnienia wskazane są w art. 31b. ust.
6 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym, a odbiorcy wypełniają także przy zawieraniu umowy „Oświadczenie odbiorcy
o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”.
Jednocześnie informujemy, że ww. zmiana nie powoduje konieczności zmiany umowy, na podstawie której rozliczane
jest dostarczone Państwu paliwo gazowe.
Ponadto, w celu zapewnienia rozliczeń należności za faktyczne zużycie gazu przypominamy o konieczności zapewnienia
upoważnionym przedstawicielom Operatora sieci dystrybucyjnej dostępu do gazomierza. Wyjaśniamy, że w przypadku
braku możliwości wykonania rzeczywistego odczytu wskazania gazomierza, dokonane zostanie oszacowanie jego
zużycia, zgodnie z obowiązującą taryfą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Dodatkowo przesyłamy informacje wynikające z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dotyczące:
• obniżonych stawek podatku od towarów i usług dotyczących gazu ziemnego
• możliwości skorzystania z dodatku osłonowego.
Dorota Tomaszewska
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Sprzedażą i Obsługą Klientów
Załączniki:
1. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 11 wraz z informacją o aktualnych
cenach paliwa gazowego oraz stawkach opłat abonamentowych brutto.
2. Taryfa Nr 10 PSG wraz z informacją o aktualnych stawkach opłat dystrybucyjnych brutto w niej zawartych.
3. Informacja dotycząca Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.
____________________________________
1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.61.2021.KGa z dnia 17 grudnia 2021 r. Taryfa Nr 11 PGNiG Obrót
Detaliczny sp. z o.o. została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 108 (2509) z dnia 17 grudnia 2021 r.
2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.52.2021.AIK z dnia 17 grudnia 2021 r. Taryfa Nr 10 PSG została
opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 111 (2512) z dnia 17 grudnia 2021 r.

Kategorie
Informacje

Zabezpieczone: INFORMACJE PRAKTYCZNE

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Kategorie
Informacje

Wymiana wodomierzy – informację porządkowe

Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje

W związku z licznymi zapytaniami ws wymiany wodomierzy informuje, że:

– wodomierze wymagają legalizacji co 5 lat,

– ze względu na postęp w technologi odczytowej co 5 lat muszą zostać wymienione,

– przepisy wymagają aby aktualnie montować tylko wodomierze radiowe, ponieważ przed upływem kolejnej legalizacji nie będą spełniały aktualnych wymogów,

– do właściciela należy umożliwienie wymiany wodomierzy tzn. demontaż ekranów, umywalek, sedesów, szafek itp.

– firma dokonująca wymiany wodomierzy nie będzie rozkuwała jakichkolwiek płytek czy demontowała armatury, ponieważ nie jest to w zakresie wymiany,

– podczas remontu lokalu w miejscu wodomierzy zawsze należy wstawić drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do wodomierzy bez rozkuwania łazienki, kuchni itp.

– wspólnota mieszkaniowa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamurowanie śrubunków lub zamurowanie wodomierzy w lokalach właścicieli,

– w przypadku wymiany zaworów będą one wymienione przez hydraulika, a nie montażystę wodomierza,

– w przypadku braku dostępu do wodomierza nie zostanie on wymieniony lecz wodomierze przypisane do lokali nieudostępnionych lub z brakiem dostępu zostaną zakupione przez wspólnotę,

– montaż wodomierzy poza dwoma terminami wskazanymi przez administrację będzie odpłatny,

– w przypadku jeśli w lokalu nie zostanie wymieniony wodomierz, z winy nie leżącej po stronie wspólnoty mieszkaniowej, lokal taki będzie obciążany kosztami wody gospodarczej pomniejszonej o zużycie odczytane z części wspólnych proporcjonalnie do wielkości lokalu,

– wodomierze niezamontowane zostaną przekazane protokolarnie właścicielom i są oni zobowiązani do ich zamontowania na własny koszt, a wspólnota nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość tych prac oraz nie udziela gwarancji na ich montaż.

Do wszelkich Państwa zgłoszeń podchodzimy indywidualnie lecz nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszelkie zapytania szczególnie w sytuacji kiedy zakupiliście Państwo mieszkanie na rynku wtórnym i wodomierze zamurował poprzedni właściciel. Przypominamy, że zgodnie w ustawą o własności lokali właściciel ma obowiązek udostępnić lokal zawsze kiedy jest to niezbędne do wymiany wodomierzy.

Trudno też odnieść się do informacji, że jesteście na wakacjach i to jest najgorszy możliwy termin do wymiany wodomierzy, ponieważ zawsze któryś z mieszkańców przebywa w szpitalu, delegacji, a nawet w zakładzie odosobnienia więc żaden wyznaczony termin nie będzie dogodny dla wszystkich.

Kategorie
Informacje

Wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) Mokotów

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) do niżej wymienionych budynków:

KAZIMIERZOWSKA 53/55 /55, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 57/61 /61, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 63, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 69, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 71/75 /75, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 77, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 77, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 79, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 79, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 81 front, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 81 oficyna, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 81, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 83, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 83, WARSZAWA
KAZIMIERZOWSKA 85, WARSZAWA
KRÓŻAŃSKA 20 L-4159, WARSZAWA
KWIATOWA 21, WARSZAWA
KWIATOWA 22, WARSZAWA
KWIATOWA 23, WARSZAWA
KWIATOWA 23, WARSZAWA
KWIATOWA 24, WARSZAWA
KWIATOWA 24A A, WARSZAWA
KWIATOWA 24B B, WARSZAWA
KWIATOWA 25, WARSZAWA
KWIATOWA 26, WARSZAWA
KWIATOWA 27, WARSZAWA
KWIATOWA 27A A, WARSZAWA
KWIATOWA 27A, WARSZAWA
KWIATOWA 28, WARSZAWA
LIGOCKA 2, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 38, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 38/40 /40, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 42 w.I L-86, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 42 w.II L-4249, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 48, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 50/52 /52, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 50/52 /52, WARSZAWA
MADALIŃSKIEGO A. J. 50/52, WARSZAWA
NARBUTTA L. 37, WARSZAWA
NARBUTTA L. 38, WARSZAWA
NARBUTTA L. 39, WARSZAWA
NARBUTTA L. 40, WARSZAWA
NARBUTTA L. 41/43 /43, WARSZAWA
NARBUTTA L. 42, WARSZAWA
NARBUTTA L. 42, WARSZAWA
NARBUTTA L. 44, WARSZAWA
NARBUTTA L. 45, WARSZAWA
NARBUTTA L. 46/48 /48, WARSZAWA
NARBUTTA L. 47, WARSZAWA
NARBUTTA L. 48, WARSZAWA
NARBUTTA L. 49/51 /51, WARSZAWA
NARBUTTA L. 50, WARSZAWA
NARBUTTA L. 50, WARSZAWA
NARBUTTA L. 52, WARSZAWA
NARBUTTA L. 52, WARSZAWA
NARBUTTA L. 53, WARSZAWA
NARBUTTA L. 53, WARSZAWA
NARBUTTA L. 54, WARSZAWA
NARBUTTA L. 55/57 L-635, WARSZAWA
NARBUTTA L. 56, WARSZAWA
NARBUTTA L. 60, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 128 L-4575, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 130, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 132/136 /136, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 138, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 140, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 142, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 142A A, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 146 L-1354, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 148 L-271, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 150, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 152, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 154, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 156, WARSZAWA
NIEPODLEGŁOŚCI 158, WARSZAWA
RAKOWIECKA 37 areszt, WARSZAWA
RAKOWIECKA 37, WARSZAWA
RAKOWIECKA 37, WARSZAWA
RAKOWIECKA 39, WARSZAWA

Przerwa w dostawie ciepła nastąpi w terminie: 19.07.2022 od 08:00 do 23:55

Dla Państwa wygody załączamy materiał, który mogą Państwo wykorzystać do poinformowania użytkowników budynku o przerwie w dostawie ciepła.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy,

Biuro Obsługi Klienta 

tel: +48 22 658 58 58

e-mail: vew.bok@veolia.com

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska

Zachęcamy do zapoznania się informacją dotyczącą bezpieczeństwa w pomieszczeniach węzłów cieplnych:

Kategorie
Informacje

Dnia 30.06.2022 r. upływa termin obowiązku zgłoszenia źródła ciepła

Czas tylko do 30 czerwca 2022!

Przypominamy – jako właściciel lub zarządca nieruchomości w świetle nowych przepisów masz obowiązek złożyć oświadczenie o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli tego nie zrobisz, możesz zapłacić karę wysokości do 500 zł lub nawet do 5 000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. O obowiązku zgłoszenia mówi ustawa z dnia 1 lipca 2022 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do te pory oświadczenia te nie były obowiązkowe dla nieruchomości o źródłach spalania paliw o mocy do 1 MW.

Gdzie i jak należy złożyć deklarację?

Możesz to zrobić u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – urzędu gminy odpowiedniego dla adresu, pod którym znajduje się budynek.

Deklaracje składa się osobiście lub online, np. poprzez profil zaufany. Możesz to zrobić pod tym linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/ – tutaj też możesz ściągnąć deklarację, aby założyć ją osobiście.

Jakie źródła podlegają rejestracji?

Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi kotły na węgiel, pellet czy biomasę, kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne i kominki.

W marcu 2022 roku złożono już 2 mln 400 tys. deklaracji, a obowiązkiem jest objętych około 5 mln budynków.

Kategorie
Poszukujemy wykonawcy

Poszukujemy wykonawcy montażu i naprawy izolacji cieplnej oraz orurowania instalacji CWU

Poszukujemy wykonawcy montażu i naprawy izolacji cieplnej oraz orurowania instalacji CWU w budynku zlokalizowanym na Mokotowie ul. Sielecka 5

I. Termin składania ofert: do 15 lipca 2022 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – październik 2022 r. Maksymalny termin zakończenia robót: najpóźniej 31.10.2022 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Nieruchomości
GRS Sp. z o. o.
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lokal 126H,
e-mail:info@report.pl

IV. Zakres robót:

Montaż izolacji cieplnej, regulacji instalacji CO, montaż instalacji cieplnej, orurowanie CWU, wymiana skorodowanych rur przyłącza wodnego wraz z naprawa instalacji. Wymiana skorodowanego przyłącza gazowego i skrzynki zaworu głównego od strony ul. Sieleckiej.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach 9:00- 15:00.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich klatek schodowych) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót.
* Min. 3 referencje z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakwalifikowania do dalszej części konkursu, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: info@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie montażu i naprawy izolacji cieplnej oraz orurowania instalacji CWU Sielecka 5”.

Szczegółowych informacje tel. 883 993 371

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 22 lipca 2022 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Kategorie
Poszukujemy wykonawcy

Poszukujemy wykonawcy remontu klatek schodowych

Poszukujemy wykonawcy remontu klatek schodowych w budynku zlokalizowanym na Mokotowie ul. Sielecka 5

I. Termin składania ofert: do 15 lipca 2022 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – październik 2022 r. Maksymalny termin zakończenia robót: najpóźniej 15.12.2022 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Nieruchomości
GRS Sp. z o. o.
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lokal 126H,
e-mail:info@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont klatek schodowych. Dotyczy malowanie ścian i sufitów, remont balustrad i zabezpieczeń okien oraz uzupełnienie i wymiana opraw klatkowych.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach 9:00- 15:00.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich klatek schodowych) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót.
* Min. 3 referencje z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku zakwalifikowania do dalszej części konkursu, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: info@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych Sielecka 5”.

Szczegółowych informacje tel. 883 993 371

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 22 lipca 2022 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Kategorie
Informacje

Zapraszamy na Grupę FaceBook: Zarządzanie Nieruchomościami

Znajdziesz nas na facebook – nasza grupa to Zarządzanie Nieruchomościami.